Licensaftale

Se nuværende licensaftale

Sidst gennemgået d. 03-08-2021

Indledning

1.1 Aftale

Denne Aftale udgør en juridisk bindende aftale mellem dig som Kunde og VR TRAINER som leverandør af Applikationen.

På tidspunktet for bestilling af én eller flere licenser til Applikationen, skal du også acceptere og indgå denne licensaftale og databehandlingsaftale med VR TRAINER. Som Kunde der bruger Applikationen, accepterer også vores Persondatapolitik.

Aftalen består af to dokumenter, som udgører aftalen mellem dig og VR TRAINER:

 1. Betingelserne angivet i dette dokument
 2. Databehandleraftalen

Ovennævnte dokumenter vil fremover tilsammen blive henvist til som “Aftale”.

Alle vilkår i Aftalen gælder fælles og ligeligt for alle versioner, medmindre andet er udspecificeret i denne aftale.

Aftalen er gældende for senere opdateringer af Applikationen, hvis ikke andet er angivet af VR TRAINER, ved udgivelse af opdateringerne. Dette er også gældende ved enhver opgradering og eller modifikationer, foretaget af VR TRAINER, på foranledning af Kunde. Alle opgradering og eller modifikationer, uanset omfang og karakter, ejes VR TRAINER.

Denne Aftale kan til enhver tid ændres af VR TRAINER, som denne finder det nødvendigt, hvor du som Kunde, vil blive annonceret om sådanne opdateringer.

1.2 Definitioner

Aftale: Har den betydning, som er angivet i Afsnit 1.1.

VR TRAINER: Forstås som VR TRAINER ApS, et dansk selskab som er registreret med CVR.nr. DK 42108820 med hovedsæde på Helgavej 26, 5230 Odense M, Danmark, herunder enhver og alle datterselskaber, filialer og afdelinger.

Gebyrer: Alle gældende licensbetalinger, i henhold til Aftalen om brug af Applikationen, skal betales af Kunden og faktureres af VR TRAINER, i henhold til gældende Aftale.

Kunde: betyder en sådan organisation, eller enhed, der anvender Applikationen som en slutbruger.

Opdateringer: Betyder enhver og alle opdateringer, opgraderinger, ændringer, tilføjelser, add-on komponenter, eller servicekomponenter i Applikationen.

Versioner: Forstås som de forskellige versioner, komponenter, tilføjelser, eller anvendelser af Applikationen.

Konto: Den endelige brugers konto i Applikationen, som består af herunder individuelle brugernavne, adgangskoder og andre oplysninger for at få adgang og bruge Applikationen.

Administrator: En bruger som administrerer Kundens brugere af Applikationen, inddeling af Kundens bruger i teams, samt registrering af Kundens hardware, tilknyttet Applikationen.

Manager: Den bruger som udvikler og administrerer indhold såsom læringsforløb, quizzer, og teoriafsnit på Applikationen.

Bruger: Den endelige bruger af Applikationen, såsom den enkelte eller individuelle sundhedsfaglige person, hvis data behandles i Applikationen.

1.3 Licensens omfang, indhold og begrænsninger

VR TRAINER og/eller leverandører ejer alle rettigheder til Applikationen, herunder samtlige ophavsrettigheder, varemærkerettigheder og andre immaterielle rettigheder til Applikationen, inklusive blandt andet objektkode, kildekode, manualer, vejledninger, dokumentation, brugergrænseflader, 3D, billeder, lyd, video, animation, tekst og andre medier, der er udarbejdet af VR TRAINER og anvendes i Applikationen.

Kunden tildeles en begrænset, ikke-overdragelig, ikke-eksklusiv brugsret til de aftalte Applikationer, for det aftalte antal brugere, i den aftalte periode. Såfremt intet andet er aftalt, gælder licensen for Applikationen i 12 måneder, fra indgåelse af Aftalen.

Kunden må alene bruge Applikationen som undervisnings- og træningsmateriale, og må ikke reproducere, kopiere, overdrage, eller på anden måde udnytte Applikationen til kommercielle formål, såfremt dette ikke er godkendt af VR TRAINER.

Kunden er ikke berettiget til at modificere, ændre, bearbejde, videreudvikle, dekompilere, eller foretage reverse engineering i relation til Applikationen, udover hvad der måtte følge af ufravigelige lovregler.

Kunden er uberettiget til at bryde, eller ændre eventuelle licenskoder, sikkerhedskoder og kildekoder, ligesom Kunden er uberettiget til at ændre eller fjerne angivelser i Applikationen vedrørende rettighedsforhold, modulspecifikke serienumre, varemærker, logo, programmørangivelser eller lignende.

Brugsretten og antallet af brugeroprettelser er knyttet til den konkrete Kunde og kan ikke deles med tredjemand – herunder andre institutioner, og eller erhvervsdrivende mv. Kunden er dog berettiget til at dele brugsretten, i koncernforbundne selskaber.

Kunden er uberettiget til at sælge, udleje, udlåne, tillade brug, eller på anden måde overdrage, eller overgive licensretten til tredjemand. Kunden indestår for, at alle tildelte brugere af Applikationen anvender dette i overensstemmelse med Aftalen.

VR TRAINER forbeholder sig alle rettigheder, vedrørende Applikationen, som ikke udtrykkeligt er meddelt.

1.4 Krav til kundens netværk og wifi

VR TRAINER anbefaler, at Kunden har en dedikeret 50Mbit netværks- og Wi-Fi forbindelse til rådighed for anvendelsen af Applikationen.

1.5 Kundens forpligtelser

Kunden varetager selv 1st level support overfor Kundens brugere af Applikationen, således at kun kvalificerede henvendelser videresendes til VR TRAINER.

Ved fejlrettelser og problemafhjælpning skal Kunden sørge for, at fejlen/problemet er tilstrækkeligt dokumenteret, så VR TRAINER mest effektivt kan igangsætte problemafhjælpning / fejlrettelsen. Dokumentationen skal bl.a. indeholde en beskrivelse af aktioner / hændelser / forhold, som førte til problemet/fejltilstanden, selve problemet / fejltilstanden (inkl. skærmdumps, logfiler, udskrifter m.m.) samt fejlkonsekvenserne (reproducerbarhed, nedsat funktionalitet, følgefejl m.m.).

Kunden er forpligtet til at vedligeholde en liste over Managers, i Kundens 1st level support, der kan rekvirere support.

Kommercielle vilkår

2.1 Priser

Alle prisangivelser er opgivet i danske kroner (DKK) og er eksklusive moms. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, nettoprisindekset, fragt, indkøbsomkostninger og driftsomkostninger medfører, at VR TRAINER kan regulere priserne med 120 dages varsel, således at VR TRAINER stilles som uændret herefter.

Prisen for Licensvederlaget reguleres i overensstemmelse med udviklingen i nettoprisindekset hvert år, med virkning pr. den 1. januar, dog sådan at prisen minimum øges med 3%.

2.2 Bestilling af licenser

Såfremt VR TRAINER fremsætter et tilbud til Kunden, er dette gældende 14 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er VR TRAINER i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for VR TRAINER, medmindre Kunden bliver meddelt andet.

Kunden skal sende ordrer på licenser til VR TRAINER skriftligt. En ordre skal indeholde tilstrækkelige oplysninger til, at VR TRAINER kan bedømme indholdet heraf – herunder som minimum det samlede antal licenser, nærmere informationer om Kunden, samt tidspunkt for ønsket levering. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på licenser uden VR TRAINER skriftlige accept.

En ordre er først bindende, når VR TRAINER skriftligt har accepteret denne. Vi tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre til Kunden skriftligt senest 7 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde VR TRAINER.

Hvis VR TRAINERs bekræftelse af en ordre ikke stemmer overens med Kundens ordre, og Kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal Kunden meddele dette skriftligt, senest 7 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er Kunden bundet af ordrebekræftelsen.

Ved bestilling af licens, enten direkte til repræsentant, via formular på website, via telefonisk aftale, eller ved at fremsende mail til hello@vrtrainer.dk har Kunden accepteret at købe licens for det specificerede antal brugere ved den specifikke institution.

Faktura vil blive fremsendt via EAN-nummer, eller til den e-mail Kunden angiver som faktura e-mail.

2.3 Levering og betalingsbetingelser

Applikationen stilles til rådighed for Kunden som Software as a Service (SaaS) løsning imod abonnementsbetaling per licens, hvor Applikationen er hostet og er til rådighed på en central server. IT-ansvarlig hos Kunden downloader og installere selv Applikationen på den ønskede hardware, udspecificeret i tilbudsmaterialet.

VR TRAINER leverer applikations adgang, til udvalgt administrator hos Kunde, til den e-mailadresse registreret af Kunden, på bestillingssedlen.

De løbende Licensvederlag faktureres forud 12 måneder ad gangen og til det til enhver tid gældende licensbeløb, for det aftalte antal unikke brugere og tilkøb. VR TRAINER forbeholder sig ret til at justere priserne, i overensstemmelse med Aftalens afsnit 2.1, i forbindelse med indgåelsen af en ny.

Fakturaer forfalder til betaling 30 dage efter fakturadato. Hvis fakturerede beløb ikke betales til forfaldstid, er VR TRAINER berettiget til morarente på 1.50 % pr. påbegyndt måned, uden yderligere påkrav. Ved udsendelse af rykkere, ved for sen betaling, pålægger VR TRAINER et rykkergebyr på DKK 100,00, pr. rykker. Beløb, der betales ved nærværende aftale indgåelse, kan ikke kræves tilbagebetalt, medmindre Kunden dokumenterer væsentlige mangler jf. afsnit 3.2.

Betaler Kunden ikke fakturaer til forfaldsdag, ophører brugsrettighed til Applikationen i sin helhed, og Kunden skal straks afinstallere Applikationen og ophøre med at bruge Applikationen.

Såfremt betaling ikke er modtaget af VR TRAINER, senest på forfaldsdagen, er denne berettiget til at afbryde Kundens adgang til at bruge Applikationen. VR TRAINER kan vælge at reaktivere Kundens brugsret og adgang til Applikationen, ved modtagelse af betaling af det fulde udestående, samt et gebyr på kr. 1500,00.

Alle priser og gebyrer kan ændres uden varsel. Kunden afholder eventuelle og alle gældende lokale, regionale og statslige skatter. Medmindre andet er angivet, omfatter priser og afgifter ikke sådanne gebyrer.

Videreudvikling og fejl

3.1 Videreudvikling af Applikationen

VR TRAINER vil optimere Applikationen kontinuerligt, i takt med at ny faglig viden frembringes, samt fortsætte udvikling af Applikationens indhold, opbygning og udseende. Nye versioner og opdateringer af Applikationen vil være frit tilgængelig for Kunden, i licensperioden.

For at modtage eventuelle fremtidige opdateringer, eller versioner, kræves det at Kunden har adgang til internettet, samt accepterer de vilkår på hvilket VR TRAINER måtte vælge at gøre sådanne udviklinger m.v. tilgængelige for Kunden.

Ved ophør af Licensaftalen er Kunden forpligtet til at ophøre med at anvende Applikationen og efter VR TRAINER instruktion, enten returnere, eller destruere materiale som tilhører VR TRAINER.

3.2 Afhjælpning af fejl og mangler

VR TRAINER’s Applikation indeholder alene de funktioner, som er beskrevet i den til Applikationens hørende dokumentation, samt de funktioner der fremgår af selve Applikationen, jf. bilag 1.

Det er alene Kundens ansvar, at undersøge hvorvidt Applikationen opfylder Kundens krav og behov. VR TRAINER bærer intet ansvar for, hvorvidt Applikationen opfylder Kundens krav, behov, eller andre ønsker.

Kunden accepterer endvidere, at det ikke er praktisk muligt at fremstille Applikationen, der kan afvikles fejlfrit i alle situationer og kombinationer.

Applikationen licenseres således, som den er og forefindes og uden garantier, indeståelser, afhjælpningsrettigheder, eller misligholdelsesbeføjelser af nogen art, andre end dem der fremgår af dette afsnit.

Kunden skal installere og afprøve Applikationen straks efter levering. I en periode på 3 måneder efter levering garanterer VR TRAINER, at kunne omlevere Applikationen, såfremt der er fejl ved leveringen. Dette er dog ingen garanti for, at Applikationen kan installeres (eller fungerer fejlfrit).

Såfremt der måtte være væsentlige fejl i Applikationen, og Kunden skriftligt reklamerer over sådanne væsentlige fejl i Applikationen, der medfører, at en eller flere funktioner af vital forretningsmæssig betydning for Kunden ikke kan udføres, er VR TRAINER i en periode på 3 måneder efter levering af Applikationen forpligtet til – efter eget valg – enten:

 1. uden beregning at levere en ny version af Applikationen, som ikke indeholder den eller de væsentlige fejl, eller
 2. inden rimelig tid at rette væsentlige fejl uden beregning, forudsat at fejlen kan genskabes, eller
 3. anvise anvendelsesmåder, eller anbefalinger, hvorved den væsentlige fejl kan omgås af Kunden, ved at ændre Kundens forretningsgange, eller
 4. at returnere den forholdsmæssige andel af det af Kunden allerede betalte Licensvederlag for Applikationen, for perioden fra tidspunktet for Kundens reklamation og indtil VR TRAINER returnering af den forholdsmæssige andel af Licensvederlaget, hvorved Aftalen samtidig ophører uden varsel.

Kundens beføjelser er betinget af, at den seneste opdatering af Applikationen, version, patch, fix, eller lignende, er installeret.

Kunden kan ikke rejse yderligere krav mod VR TRAINER, på grund af fejl og mangler, fordi VR TRAINER ikke retter sådanne fejl og mangler, eller fordi Applikationens drifts og ydeevne ikke er fri for afbrydelser, eller fejl.

Kunden kan under alle omstændigheder ikke gøre mangelsbeføjelser gældende, hvis fejl eller mangler skyldes forhold, som VR TRAINER ikke er ansvarlig for, herunder for eksempel:

 1. Hændelige omstændigheder
 2. Fejlanvendelse af Applikationen
 3. Brug af Applikationen, i strid med Aftalen
 4. Beskadigelse af det databærende medie
 5. Nogle forhold som helt eller delvist kan henføres til Kunden og/eller tredjemand.
 6. Nogen form for ændringer i Applikationen foretaget af Licenstager, eller tredjemand, uanset om VR TRAINER har givet tilladelse til sådanne ændringer.

Garanti og Ansvarsfraskrivelse

4.1 Ansvarsfraskrivelse

Applikationen er ikke en erstatning for professionel lægelig rådgivning og/eller medicinsk undervisningsmateriale. Før brugeren deltager i et læringsforløb, bør Kunden søge råd hos relevant fagperson, eller andet kvalificeret sundhedspersonale.

Kunden accepterer, at ingen undervisningsmateriale fra systemet alene vil blive anvendt til at diagnosticere, behandle, helbrede, eller forebygge nogen medicinsk tilstand, uden at konsultere en autoriseret læge. Brug eller afhængighed af teknikker, ideer og forslag fra systemet er på egen risiko og ansvar.

Applikationen er kun til undervisnings- og træningsbrug og Applikationen er automatiseret i overensstemmelse med algoritmer og programkode. Kunden kan have tilpasset information fra eget skøn og VR TRAINER fremsætter ingen erklæringer, eller garantier med hensyn til egnetheden, eller nøjagtigheden af en sådan tilpasning. Kunden forstår og accepterer, at VR TRAINER ingen garanti giver, med hensyn til enhver ønsket, eller uønsket, effekt på sundheden, eller andre resultater og oplysninger, gennem brug af og tillid til Applikationen.

4.2 Begrænset garanti

Applikationen er licenseret, ikke solgt. Applikationen er licenseret, som den er og VR TRAINER stiller ingen garantier, af nogen form, undtagen dem der specifikt er angivet i Aftalen, medmindre andet er specificeret og udtrykkeligt aftalt skriftligt, mellem VR TRAINER og Kunden.

Med forbehold for rettidig betaling af licensvederlaget, giver VR TRAINER en begrænset garanti, i henhold til den fremherskende aftale om Service Level Agreement (SLA).

På ingen måde skal nogle andre stiltiende garantier fortolkes som givet til Kunden af VR TRAINER, dets Partnere, eller Leverandører.

4.3 Begrænsning

VR TRAINER er ikke ansvarlig i, eller uden for kontraktforhold herunder, men ikke begrænset til, dets ansatte, agenter, kunder, familie, eller nogen anden part, for tab, skade, eller personskade, som følge af forbeholdet, brug, andre funktioner, eller programmer i systemet enten tilsigtet, eller ikke-tilsigtet formål, medmindre tabet, eller beskadigelsen, skyldes direkte fra svigagtige handlinger, eller undladelser fra VR TRAINER.

Under ingen omstændigheder skal VR TRAINER være ansvarlig for Kunden, nogen anden part for tab, eller skade af nogen art, der udspringer af, eller i forbindelse med, denne Aftale, eller enhver aftale der er en del af en rammeaftale, opfyldelse, eller manglende opfyldelse i henhold til aftalen med VR TRAINER, eller dets ansatte, datterselskaber, agenter, eller underleverandører, som er højere end den maksimale sum af 3 måneders gebyrer, allerede betalt af Kunden til VR TRAINER.

Under ingen omstændigheder skal VR TRAINER være ansvarlig for Kunden, eller nogen anden part, for indirekte, særlige, eller følgeskader, herunder men ikke begrænset til, tab af goodwill, tab af forventet fortjeneste, andre fordele, eller andre økonomiske tab, som følge af, eller i forbindelse med, VR TRAINER’s brud på, eller manglende overholdelse af Aftalen, eller i forbindelse med brud på Applikationen, installation, vedligeholdelse, brug, ydeevne, eller oplysninger fra VR TRAINER, om muligheder for sådanne krænkelser og skader. Kunden fraskriver hermed alle krav om erstatning for sådanne skader. Under ingen omstændigheder har VR TRAINER ansvar for Applikationen, når det anvendes direkte, eller indirekte, i forbindelse med enhver form for medicinske, livreddende, livsopretholdende, eller livsforbedrende situationer.

4.4 Produktansvar

VR TRAINER er produktansvarlig, i henhold til de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. VR TRAINER fraskriver sig ansvar for produktskader, på ethvert andet grundlag. Produktansvar kan beløbsmæssigt ikke overstige dækningen af VR TRAINER produktansvarsforsikring.

Kunden er forpligtet til skriftligt at meddele VR TRAINER, såfremt Licenstager bliver bekendt med, at der er indtrådt en skade forårsaget af det leverede, at tredjemand påstår at der er indtrådt en sådan skade, eller der er fare for at der vil indtræde en sådan skade.

I den udstrækning VR TRAINER måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde VR TRAINER skadesløs, i samme omfang som VR TRAINER’s ansvar er begrænset, i henhold til afsnit 4.4.

4.5 Force majeure

En part er uden ansvar overfor den anden part, såfremt der foreligger force majeure. Som force majeure anses blandt andet epidemi, pandemi, krig og mobilisering, naturkatastrofer, strejker, lockouts, ildebrand, nedbrud på elektricitets- eller telekommunikationsnetværk, forsinkede eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, beskadigelse af applikationsapparat, edb-virus, hacker-angreb, uarbejdsdygtighed hos nøglepersoner, import- og eksportreguleringsforhold, samt andre forhold, uden for den berørte parts kontrol.

Standard

5.1 Erstatning ved Kundens misligholdelse

Misligholder Kunden væsentligt denne Aftale, f.eks. ved at krænke VR TRAINER ophavsrettigheder, herunder ved at foretage eksemplarfremstilling, i strid med nærværende Aftale. eller ved at overdrage brugsretten til Applikationen til, eller på anden måde tilgængeliggøre Applikationen for tredjemand og/eller ved at misligholde betalingsforpligtelser, er VR TRAINER berettiget til at ophæve denne Aftale, som misligholdt og kræve erstatning efter dansk rets almindelige regler herom.

Ved Kundens væsentlige misligholdelse af denne Aftale, er Kunden endvidere forpligtet til, udover betaling af erstatning, at betale VR TRAINER en konventionalbod på kr. 100.000,00 for hver enkeltstående overtrædelse. Dette gælder uanset om VR TRAINER kan dokumentere et tab i denne forbindelse. Kundens betaling af konventionalbod afskærer ikke VR TRAINER fra at kræve erstatning, i det omfang VR TRAINER’s tab måtte overstige et beløb svarende til den betalte konventionalbod.

I ovennævnte tilfælde kan VR TRAINER endvidere suspendere, eller ophæve Kundens brugsret, hvorefter Kunden ikke længere er berettiget til at anvende Applikationen.

5.2 Fortrolighed

Parterne forpligter sig til at hemmeligholde og iagttage fuld fortrolighed, i forhold til fortrolige oplysninger, som en part, dennes ansatte, underleverandører, eller rådgivere modtager fra den anden part, i forbindelse med opfyldelse af Aftalen.

Parterne er hver især forpligtet til at træffe sådanne sikkerhedsforanstaltninger, som måtte være nødvendige, med henblik på beskyttelse af fortrolige oplysninger mod uberettiget adgang, brug, kopiering og/eller videregivelse og mindst i overensstemmelse med lovgivnings- og myndighedskrav.

5.3 Overdragelse

Kunden er ikke berettiget til helt, eller delvist, at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne Aftale, herunder men ikke begrænset til brugsretten til Applikationen, uanset om dette måtte ske direkte, eller indirekte ved salg, udleje eller udlån m.v., til tredjemand, uden VR TRAINER forudgående skriftlige samtykke.

VR TRAINER kan overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne Aftale, helt eller delvis til tredjemand, uden Kundens forudgående samtykke.

5.4 Tredjemands rettigheder

VR TRAINER indestår for, at Applikationen ikke krænker tredjemands ophavs- og patentrettigheder inden for EU/EØS-området.

Hvis tredjemand rejser indsigelser vedrørende anvendelsen af Applikationen, skal Kunden omgående meddele dette til VR TRAINER.

I tilfælde af en sådan meddelelse, kan VR TRAINER vælge at overtage sagen og enhver udgift i forbindelse med denne. VR TRAINER har ret til, for egen regning, at overtage sagen, herunder at varetage VR TRAINER interesser, under en eventuel retssag, samt at indgå forlig angående de hævdede krænkelser.

I det tilfælde at en tredjemand måtte få medhold i, at der foreligger en krænkelse, enten i form af endelig dom, eller voldgiftskendelse, er VR TRAINER forpligtet til at skadesløsholde Kunden for ethvert krav herunder erstatningskrav, der følger af en endelig dom, eller voldgiftskendelse og herudover for egen regning – efter VR TRAINER eget valg – enten at:

 1. opnå den fortsatte ret til at sikre Kundens anvendelse af Applikationen,
 2. bringe krænkelsen til ophør, ved at ændre Applikationen,
 3. erstatte Applikationen med et andet produkt, som generelt har samme funktioner som de oprindelige Applikationer, eller
 4. opsige Aftalen uden varsel, for alle Applikationer, eller for så vidt angår de dele af Applikationen der ikke er rettigheder til og returnere den forholdsmæssige andel af det, af Kundens allerede forudbetalte Licensvederlag, som Kunden måtte have betalt for anvendelse af Applikationen, fra starten af den igangværende 12 måneders licensperiode, til tidspunktet for Kundens reklamation.

Udover ovennævnte forpligtelser påhviler der ikke VR TRAINER andre forpligtelser, eller ansvar og Kunden kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser end ovennævnte gældende, som følge af krænkelse af tredjemands rettigheder. Afsnit 4.3 finder tilsvarende anvendelse.

Indhold uploadet af Kunde

6.1 Upload af indhold

Kunden kan uploade indhold i Applikationen, herunder tegninger, billeder, videoer, kommentarer og beskrivelser af kliniske procedurer mm. Kunden accepterer, at VR TRAINER ikke kan garantere nogen fortrolighed, med hensyn til indhold, Kunden uploader.

Kunden er ansvarlig for eget indhold og konsekvenserne af at upload og udgivelse af indhold på Applikationen.

6.2 Rettigheder til indhold

Kunden bekræfter og garanterer, at Kunden ejer, repræsenterer eller har de nødvendige intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder, men ikke begrænset til licenser, rettigheder, samtykker og tilladelser til at udgive indhold, Kunden uploader.

Kunden garanterer desuden, at indhold, som Kunden lægger op i Systemet ikke er dækket af en tredjeparts ophavsret, eller materialer, som er underlagt andre tredjeparters immaterielle rettigheder, medmindre Kunden har tilladelse fra den retmæssige ejer af det materiale, eller på anden måde lovligt kan uploade indhold og give VR TRAINER alle licensrettigheder hertil.

Kunden bevarer sine rettigheder og ejerskab til indholdet, men VR TRAINER forbliver ejer af alle Læringsforløb skabt af og i Applikationen, hvad end dette er skabt af VR TRAINER, eller om det er udarbejdet af Kunden. VR TRAINER er også ejer af alle data i forbindelse med brugen af systemet.

Ved at uploade indhold til Applikationen, giver Kunden hermed VR TRAINER global, ikke-eksklusiv, royalty-fri, underlicenserbar og overdragelig licens til at bruge, reproducere, distribuere, og udarbejde afledte værker af, vise og udføre indhold i Applikationen, og i VR TRAINER (og deres efterfølgere og associerede virksomheder) forretning. Dette uden begrænsninger i forhold til at fremme og distribuere en del af eller hele systemet i alle medieformater og gennem alle mediekanaler.

Du giver hermed også til enhver bruger af VR TRAINER en ikke-eksklusiv licens til at få adgang til indholdet via Applikationen, og til at bruge, reproducere, distribuere, vise og udføre et sådant indhold, som tilladt gennem funktionaliteten af Applikationen.

Kunden accepterer, at VR TRAINER kan beholde, men ikke vise, distribuere, eller udføre, kopier af indholdet, der blev fjernet eller slettet.

Kunden accepterer endvidere, at Kunden ikke vil uploade noget indhold, eller andet materiale, som er i strid med VR TRAINER’ retningslinjer, som kan blive opdateret fra tid til anden, eller er i strid med gældende lokale, nationale og internationale love og regler.

6.3 Ingen Affiliation

VR TRAINER støtter ikke noget indhold uploadet til Applikationen af en Kunde, eller en anden licensberettiget, eller står for nogen holdning, anbefaling, eller rådgivning udtrykt deri og VR TRAINER fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar i forbindelse med indhold uploadet.

6.4 Fjernelse af indhold

VR TRAINER tillader ikke aktiviteter, der krænker ophavsretten, eller krænkelsen af immaterielle rettigheder på Applikationen, og VR TRAINER vil fjerne alt indhold, under meddelelse om, at et sådant indhold krænker andres immaterielle rettigheder. VR TRAINER forbeholder sig ret til at fjerne ethvert indhold uden varsel og uden grund.

Information og sikkerhed

7.1 Brugernavn og Adgangskode

Kunden er forpligtet til at holde alle brugernavne og adgangskoder fortrolige og ikke at videregive, eller dele nogen del af det med tredjepart.

7.2 Indsamling af ikke-identificerbare oplysninger

Kunden accepterer hermed, at VR TRAINER og dets partnere, leverandører og tilknyttede selskaber kan indsamle, bruge og gemme statistiske, tekniske og andre ikke-identificerbare oplysninger, indsamlet i forbindelse med systemovervågning, analyse, forbedring og støtteprogrammer.

VR TRAINER kan bruge disse oplysninger til at forbedre VR TRAINER’s systemer, eller levere tilpassede tjenester, eller teknologier til Kunden, VR TRAINER eller VR TRAINER’s partnere, men vil ikke afsløre disse oplysninger til tredjepart, i en form der identificerer kunden som individ.

7.3 Indsamling af personligt identificerbare oplysninger

For at bruge Applikationen, skal Kunden oprette en systemkonto ( "Konto").

Når en Konto er oprettet, vil systemet indsamle visse personlige oplysninger som kan bruges til at identificere den enkelte bruger. VR TRAINER vil kun bruge sådan personlige oplysninger med det formål at levere tjenester til Kunden.

VR TRAINER kan også indsamle andre oplysninger om brugeren, der måske ikke er personlige oplysninger. Disse oplysninger vil kun blive brugt til, at levere systemtjenester til Kunden.

Brugeren, der aktiverer en Konto kan modtage e-mails og beskeder fra VR TRAINER, relateret til læringsforløb, der er blevet oprettet og servicemeddelelser fra Applikationen.

Kunden er Dataansvarlig til persondata, der behandles i systemet ifølge de formål der er defineret og konfigureret for VR TRAINER, således at personoplysninger behandles i overensstemmelse med det erklærede formål (f.eks logning af læringsaktiviteter). Kunde og kan også indsamle data om og fra brugeren, når de deltager i læringsforløb skabt af VR TRAINER eller Kunden.

Hvis brugerne giver feedback, eller kontakter VR TRAINER via e-mail, vil VR TRAINER indsamle navne og e-mail, samt andet indhold, til at sende et svar, eller for at forbedre Applikationen. Til disse formål er VR TRAINER Dataansvarlig til personoplysninger fra Kundens brugere.

7.4 Revision

Kunden accepterer, at VR TRAINER når som helst kan kontrollere brugen af systemet for overholdelse af disse vilkår. I tilfælde af, at en sådan undersøgelse viser, at Kundens brug af systemet ikke overholder vilkårene i denne aftale, skal Kunden tilbagebetale VR TRAINER for alle rimelige udgifter, i forbindelse med en sådan revision og Kunden vil være ansvarlig for eventuelle afvigelser til betaling af licensvederlaget og andre afgifter.

Markedsføring

8.1 Referencekunde

Medmindre andet aftales, er VR TRAINER berettiget til at anvende Kundens navn og logo på sit website, som en referencekunde. Såfremt VR TRAINER indhenter kundecitat fra Kunden til visning på VR TRAINER website, eller i andet materiale, kan Kunden til enhver tid og uden krav til begrundelse herfor kræve sådan et citat fjernet.

Aftalens ophør

9.1 Aftalens varighed og opsigelse

Kunden kan skriftligt opsige denne Aftale. Kundens brugsret bortfalder ved udløbet af denne Aftale. Opsigelse skal være i hænde 1 måned før udløb af hver 12 måneders licensperiode. Beløb, der betales ved nærværende Aftale indgåelse, eller forlængelser heraf, kan ikke kræves tilbagebetalt i forbindelse Kundens opsigelse.

VR TRAINER kan på ethvert tidspunkt opsige denne Aftale med 3 måneders forudgående skriftligt varsel. Ved VR TRAINER opsigelse, tilbagebetales eventuelt forudbetalt Licensvederlag under Aftalen forholdsmæssigt for perioden efter Aftalens ophør.

Ved ophør af denne Aftale, og uanset årsagen til sådant ophør, skal Kunden straks ophøre med at anvende Applikationen, afinstallere, returnere lånt udstyr, programmoduler og andet materiale til VR TRAINER senest 14 dage efter ophør. Ved manglende tilbagelevering faktureres 12 måneders Licensvederlag, samt indkøbsprisen på lånte udstyr.

Bilag 1

Funktionalitetsbeskrivelse

VR TRAINER omhandler læring gennem simulationstræning af kliniske procedurer i Virtual Reality, og brugerudviklet læringsmateriale i form af tekst, billede og video, rettet mod forskellige sundhedsfaglige grupper.

VR TRAINER består af flere dele:

 1. Den overordnede læringsplatform, som håndterer læringsforløb, brugerdata og indhold i form af læringsmateriale.
 2. En applikation til tablet med brugerlogin til VR TRAINER, hvor Kundens brugere kan interagere med læringsplatformen, herunder deltage i læringsforløb, starte / stoppe virtuelle procedurer, i det forbundne VR-headset, samt aflæse statistiske resultater fra læringsforløb.
 3. Katalog med kliniske procedurer udviklet i Virtual Reality af VR TRAINER, som kan indgå i Kundernes læringsforløb.